100% Thiên nhiên - 0% Hoá chất

Tất cả các thành phần thực vật đã được chứng nhận hữu cơ bởi Ecocert.
SGS Thụy Sĩ: Không có hóa chất bảo quản Paraben, MIT, hoặc tiêu chuẩn hóa FDA, Châu Âu.